Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

MŠ Jundrov: rozšiřující aktivity

Další aktivity jako dramatická výchova, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, dětská jóga jsou zařazeny průběžně do každodenního programu.

Dramatická výchova

Užitím prostředků dramatické výchovy ve školce je dítě obohaceno o odlišný přístup k přijímání běžných věcí a situací, dítě situace zkoumá a rozvíjí, hraje si s nimi a za pomoci lektora dochází k podrobnějšímu zkoumání jevů, vztahů a tím dosahování hlubších prožitků a celkové odlišnosti vjemů. Dítě prohlubuje svou fantazii a používá ji s přirozeností sobě vlastní.

Například: vezměme si jednoduchou situaci s kamínkem. Kamínek leží na cestě, děti do něj kopnou, jako do míčku. Avšak můžeme v kameni nalézt i zvíře či obludu, můžeme na kámen namalovat barvami obrysy a poté jej můžeme využít jako loutku. Kámen může mluvit a vyprávět příběh o tom, že se k nám dostal přes moře a řeky, až se dostal na cestu, kde jsme ho našli. Každé z dětí ve skupině může o kameni říct něco specifického a tím se nám utvoří charakter postavy.

I s obyčejným kamínkem je možno navázat na problematiku vztahů ve skupině, na otevřený problém, kterým se skupina zabývá, či jej užít jen jako hudební nástroj s dalším kamínkem.

Dramatická cvičení napomáhají k rozvoji vztahů dítěte ve skupině. Dítě je schopno se snáze s dětmi domluvit a spolupracovat, učí se přijímat kompromisy, dochází k lepší komunikaci. Dokáže vyjádřit své pocity a nálady. Zaměřujeme se na vyjádření dramatické, výtvarné, hudební a řečové.

Pravidelná návštěva dětských divadelních představení je samozřejmostí, stejně jako výlety.

Placené aktivity:

 • Solné jeskyně,
 • pohybové aktivity s agenturou Lemur,
 • návštěvy divadel,
 • výukové programy.

Těšíme se na pravidelné besídky dětí s posezením pro rodiče.

Aktivity rozšiřující program mateřské školy

Kroužky v rámci školkovného

Naší snahou je posilovat sebedůvěru dětí, samostatnost, rozhodování, učíme je umět respektovat a být respektován, rozvíjíme estetické vnímání, hravou formou zařazujeme pěstování zdravého životního stylu, sportu, zálib a seberealizace. Školka pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Z pohádky do pohádky (viz Dokumenty).

Našim cílem je v rámci individuální péče připravovat děti na nástup školní docházky, a to ve všech oblastech, které jsou pro děti tohoto věku potřebné. Péče je zaměřena na grafomotorická cvičení a uvolňovací přípravné cviky, na nácvik správného držení psacího náčiní, rozvoj hrubé a jemné motoriky, na rozvoj zrakové, sluchové percepce, diferenciace, analýzy a syntézy, vnímání schématu těla a orientace v prostoru, rozlišování figury a pozadí, a na rozvoj komunikačních dovedností.

U všech dětí vě věku 3 - 6 let se průběžně provádí diagnostika se zaměřením na dovednosti a znalosti. Abychom zabezpečili potřeby dítěte, musíme poznat, co umí, v čem má mezery, tzn. chceme-li se podílet na uspokojování vývojových potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jejich rozvoje, je nezbytné se v těchto potřebách a možnostech orientovat.

Každá sledovaná oblast je rozdělena do jednotlivých položek, které jsou řazeny podle věku, ve kterém daná schopnost či dovednost obvykle dozrává, ve kterém většina dětí požadovanou čínnost zvládá.

U některých oblastí se pracuje s pracovními listy, do kterých děti předem, dle instrukcí, malují, doplňují.

Paní učitelky si výsledky zapisují. V případě, že dítě požadovanou činnost nezvládne, později se k ní vrátí. Tomu bude předcházet nácvik konkrétní činnosti.

A aby měla tato diagnostika význam především pro Vás rodiče, každé čtvrtletí probíhá osobní setkání rodičů s pedagogy a ředitelkou, kde máte možnost osobní konzultace a seznámení se s portfoliem Vašeho dítka.

Součástí celotýdenního programu jsou kroužky, které probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách (viz dění v Žirafce).

 • Logopedický kroužek (pod vedením studentky logopedie se hravou formou dětí učí správně vyslovovat, k nácviku slouží jednoduché říkanky),
 • kroužek angličtiny (nenásilnou formou se děti seznamují s jednoduchými názvy, učí se krátké básničky a písničky),
 • canisterapie (terapeut využívá pejsky pro dobré navazování kontaktů, odbourávání strachu, zlozvyků, rozvíjení jemné motoriky apod.),
 • taneční kroužek,
 • dramatická výchova,
 • kroužek sporťáček.

Tyto aktivity (mimo kroužku logopedie) zajišťují paní učitelky a jsou bezplatné.

Kroužek angličtiny

Koncepce kroužku AJ

Naším cílem je poskytnout dětem pozitivní a hravá první setkání s angličtinou. Metodika, která je využívána, je postavena na heslu „škola hrou“. Děti se setkávají s jazykem prostřednictvím přirozené každodenní komunikace.

U dětí klademe důraz na pasivní slovní zásobu, která (stejně jako v mateřském jazyce) předchází aktivnímu využívání poznaných slov. Jde o systematickou a pravidelnou výuku jazyka, kdy učitel využívá a střídá různé metody k dosažení optimálního výsledku.

Jak u nás v praxi vypadá výuka AJ

Každá hodina začíná rituálem – písničkou s pohybem, aby si děti uvědomily, že právě začala hodina angličtiny. Je to také signál k tomu, přestat mluvit česky – od chvíle, kdy se provede rituál, mluvíme na sebe pouze anglicky, samozřejmě za pomoci mimiky a gestikulace. Anglicky se přivítáme, sdělíme si, jak se dnes kdo cítí, jak se máme.

Sesedneme do kroužku k tabuli a proběhne jedna z klidnějších částí hodiny, při které učitel pomocí kreslení tvoří dětem před očima příběh a upozorňuje na obrázky slovíček, které byly namalovány. Děti poté dostanou do ruky fix a mohou na tabuli dle pokynů učitele kreslit.

Následuje písnička k tématu nebo rytmicky zpracovaná básnička, k čemuž hojně využíváme Orffovy nástroje a děti tak kromě anglického jazyka rozvíjí také hudební složku osobnosti. U dětí podporujeme také pohyb a tvořivost, a proto je do každé hodiny vložena dramatická složka, kdy učitel děti vyzve, aby si stouply a představovaly různá slovíčka z probírané lekce pantomimicky (např.: Show me a lion, please). Děti, které slovíčka neznají nebo zrovna zapomněly význam, se mohou řídit skupinou a upevnit si tak znalosti velmi zábavnou, inovativní formou.

Hodina končí shrnutím slovíček a frází probraných danou lekci pomocí flash-cards. Úplným závěrem je tak opět rituál, který hodinu končí.

Metody

 • Aktivní výukové metody – vyslovování slovíček a krátkých výrazů, aktivní zapojení do her, vyrábění, využívání obrázků k aktivnímu obohacování slovní zásoby, přiřazování, atd.,
 • Pasivní výukové metody – poslech písniček z CD, sledování krátkých příběhů, obrázková metoda, sledování a poslouchání učitelky při tvorbě příběhu na tabuli,
 • Bezpřekladový systém výuky.

Plán výuky

Září - úvod do angličtinyPrvní lekce: What is your name? My name is...
Barvy
Čísla
Říjen - hrajeme siHračky - klučičí
Hračky - holčičí
Halloween
Listopad - já a moje rodinaMoje tělo
Rodina
Domácí mazlíčci
Prosinec - VánoceOblečení
Jídlo
Vánoce
Leden - opakováníOpakování - barvy, čísla
Opakování - hračky, mazlíčci
Opakování - tělo, rodina
Únor - svět kolem násHurry, hurry, drive the fire truck
Roční období
Počasí
Březen - zvířataDivoká zvířata
Zvířata na statku
V ZOO
Duben - jídlo a VelikonocePiknik
Děláme dort/koláč
Velikonoce
Květen - svět kolem násNávštěva lesa
Dopravní prostředky
V zábavním parku

V červnu, červenci a srpnu probíhá opakování témat probraných během školního roku.